Zastosowanie transteoretycznego modelu zmian w promowaniu konstruktywnych zmian stylu życia

Jednym z bardziej użytecznych modeli obrazujących procesy zmian jest propozycja Prochaski i Diclemente. Model ten może mieć zastosowanie zarówno wobec osób znajdujących się w kryzysie, jak i wobec tych, które – trzymając się rutynowych, nieefektywnych sposobów zachowania tkwią w niesatysfakcjonujących je sytuacjach życiowych, w poczuciu dyskomfortu, cierpienia i nierzadko beznadziejności. Autorzy modelu zakładają, że ludzie dokonują zmian w swoim życiu przechodząc przez cykl kilku dających się wyróżnić stadiów, z których każde reprezentuje połączenie specyficznych nastawień, intencji i zachowań. Istnieje możliwość wielokrotnego przechodzenia przez kolejne fazy „koła zmian”, nim dane zachowanie stanie się rzeczywiście trwałym elementem stylu życia. Omawiany proces nie powinien być widziany jako uporządkowany ruch przebiegający w jednym kierunku; ludzie mogą zatrzymywać się czy cofać z dowolnego stadium cyklu i powracać do różnych jego faz. Ponadto, wyodrębnione stadia nie zawsze są tak wyraźne; niekiedy zmiany mają charakter bardziej płynnego poruszania się wzdłuż kontinuum.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *