Program Dwunastu kroków, z którego każda osoba bierze to, czego jej potrzeba

Dwanaście kroków, które wyznaczają zarysy programu wyzdrowienia Anonimowych Alkoholików i pierwotnie zostały opracowane przez Billa W., przedstawiają się następująco: Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu – że przestaliśmy kierować własnym życiem. Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów. Poprzez modlitwę i medytację dążyliśmy do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli względem nas oraz siłę do jej spełnienia. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich poczynaniach. Począwszy od „pierwszego kroku” i przyznania się do porażki, poprzez kolejne aż do „dwunastego kroku” wraz z jego nastawieniem na pomaganie innym ludziom, dla wielu członków AA stanowią one wstępne ramy praktycznych działań, aczkolwiek jeden z nich może się później stać wskazówką w podróży duchowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *