Priorytet zadania w fazie refleksji

Pomoc w rozwiązaniu problemu ambiwalencji dotyczącej zmiany zachowania jest priorytetowym zadaniem w fazie refleksji. Ważne jest poświęcenie należytej uwagi obu stronom przeżywanego konfliktu. Ewentualne negatywy zmiany oraz trudności, które może ona powodować powinny zostać szczegółowo omówione. Jeżeli tak się nie stanie, wynikające stąd wątpliwości mogą wystąpić w późniejszych stadiach cyklu, podważając to, co zostało osiągnięte. Pomocne mogą tu być następujące techniki: (1) sporządzenie wspólnie z klientem listy wszystkich argumentów „za” i „przeciw” zmianie, w tym tych uwzględniających reakcje klienta i innych ludzi z jego środowiska oraz bliższe i dalsze konsekwencje dla niego i otoczenia (2) wzmacnianie poczucia własnej skuteczności klienta, (3) identyfikowanie i przepracowanie jego wątpliwości, pesymistycznych czy negatywnych myśli automatycznych, pojawiających się w związku z planowanymi zmianami itp. (z wykorzystaniem np. różnych strategii terapii poznawczych). W fazie następnej – determinacji – najważniejszym zadaniem staje się ustalenie precyzyjnego planu działania (tj. wytyczenie konkretnych, osiągalnych celów, warunków i środków ich realizacji oraz wskaźników oceny postępu). Ważna jest również identyfikacja ewentualnych przeszkód i opracowanie sposobów przeciwdziałania ich wystąpieniu lub strategii przezwyciężania trudności, jeśli się pojawią. Użytecznymi technikami mogą okazać się tutaj: (1) sporządzenie listy celów i/lub listy motywacyjnej (zawierającej powody i korzyści, dla których klient pragnie zmiany), (2) uczenie sposobów radzenia sobie ze stresem – jak np. relaksacja, techniki wyobrażeniowe i in., (3) uczenie strategii rozwiązywania problemów różnego typu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *